Nasze cele statutowe

 

Poniżej umieszczony jest fragment statutu, który określa cele oraz formy działania Stowarzyszenia.


 


TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY I ROZWOJU


STATUT (fragment)

Rozdział II

Cele i formy działania.

§5Celem Stowarzyszenia jest:


1. Stworzenie warunków do wszechstronnego intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego, fizycznego i kulturalnego rozwoju człowieka.

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów oraz stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw w tym zakresie.

3. Upowszechnianie i umacnianie przywiązania do wartości stanowiących fundament obywatelskich zasad: wolności, prawdy, honoru, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni.

4. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawiając się jego niszczeniu poprzez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla jego rozwoju.

6. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.

7. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich kategorii społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, kobiety oraz inne kategorie społeczne wymagające wsparcia.

8. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży – organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin.

9. Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

11. Zorganizowanie ośrodka rehabilitacji umożliwiając powrót do zdrowia i właściwą rehabilitację osobom potrzebującym.

12. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i turystyki, zdrowego trybu życia i poprzez te działania przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

13. Pozyskanie stałej siedziby Stowarzyszenia, w pełni odpowiadającej potrzebom realizacji celów statutowych oraz wszelkich koniecznych składników materialnych dla zapewnienia właściwych warunków działalności.

14. Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań.

15. Tworzenie warunków do godnego życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.§61. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, rehabilitacja, resocjalizacja, ekologia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, turystyka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny poprzez:

1) Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań  Stowarzyszenia.

2) Wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, inicjowanie programów profilaktycznych.

3) Wypowiadanie się w sprawach osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie programów rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji.

4) Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

5) Reprezentowanie interesów zawodowych i materialnych członków Stowarzyszenia.

6) Prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej.

7) Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami.

8) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

9) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

10) Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.

11) Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.

12) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych.

13) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

14) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

15) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym, podejmującym działania będące celami Stowarzyszenia.

16) Organizowanie wszelkich form wypoczynku (w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania) dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych celem propagowania sportu, kształtowania zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

17) Podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji, psychologii i pedagogiki członków Stowarzyszenia, na kursach i konferencjach szkoleniowych, celem zwiększenia jakości pomocy świadczonej osobom potrzebującym objętych działalnością statutową Stowarzyszenia.

18) Organizowanie, współdziałanie, reprezentacja i udział w imprezach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.

19) Organizowanie imprez turystycznych, naukowych, rekreacyjnych, kulturalnych, popularnonaukowych i towarzyskich.

20) Tworzenie ośrodka oraz placówek oświatowo-wychowawczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych.

21) Pomoc materialną i prawną dla członków Stowarzyszenia.

22) Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com