Władze statutowe stowarzyszeniaSkład Zarządu Stowarzyszenia:Robert Chrząstek - prezes zarządu


Magdalena Gleń - wiceprezes zarządu


Monika Bołd-Wiatrowska - sekretarz-skarbnik

 


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Zrealizowane projekty przez stowarzyszenie

W naszej historii zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć skierowanych między innymi do środowiska osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawione zostały zrealizowane zadania według lat naszej działalności.W 2005 roku, pierwszym roku działalności, stowarzyszenie zrealizowało:

- III Piknik Integracyjny "Bądźmy Razem"

- I Integracyjny Turniej Koszykówki Ulicznej

- Zorganizowało opiekę dla osób niepełnosprawnych wyjeżdżających na turnusy rehabilitacyjne

- Zabawę Andrzejkową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, przy współpracy z Gmina Grębów

- Wydało świąteczne kartki okolicznościowe, zaprojektowane przez osoby niepełnosprawne z Tarnobrzega,
na zamówienie Urzędu Miasta w  Tarnobrzegu


- Akcję informacyjną i poradniczą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzinW 2006 roku zrealizowało:

- III Przegląd "Jasełkowa Radość"

- I Integracyjny Turniej Koszykówki "Grajmy Razem"

- IV Integracyjny Piknik "Bądźmy Razem"

- I Integracyjny Turniej Warcabów 100 polowych

- II Integracyjny Turniej Koszykówki Ulicznej

- Wyjazdy turystyczne dla osób niepełnosprawnych  nad zalew w Janowie Lubelskim

- Szkolenie dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi: z zakresu komunikacji interpersonalnej

- Udostępnienie specjalnego subkonta, na które zbierane były fundusze przeznaczone na dofinansowanie do wind dla osób niepełnosprawnych

- Wydanie kartek bożonarodzeniowych, wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Tarnobrzega, na zamówienie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu

- Prowadzenie akcji informacyjnej i poradniczej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzinW 2007 roku zrealizowaliśmy:

- IV Przegląd "Jasełkowa Radość"

- II Integracyjny Turniej "Grajmy Razem"

- V Integracyjny Piknik 'Bądźmy Razem"

- III Integracyjny Turniej Koszykówki Ulicznej

- Wyjazdy turystyczne dla osób niepełnosprawnych nad zalew w Janowie Lubelskim

- Wyjazd turystyczny do Suśca i nad  szumy nad rzeką Sopot i Tanew

- Żeglowanie po Jeziorze Białym

- Program przeciwdziałania skutkom uzależnień "Zawsze jest  alternatywa", by przeciwdziałać skutkom patologii w środowisku osób niepełnosprawnych

- Program skierowany do osób niepełnosprawnych "Profilaktyka uzależnień poprzez arteterapię"

- Zbiórkę pieniędzy dla osób niepełnosprawnych w celu dofinansowania zakupu i instalacji windy do mieszkania

- Akcję informacyjną i poradniczą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzinW 2008 roku
zrealizowaliśmy:

- V Przegląd "Jasełkowa Radość"

- III Integracyjny Turniej Koszykówki "Grajmy Razem"

- VI Integracyjny Piknik "Bądźmy Razem"

- Wyjazdy turystyczne dla osób niepełnosprawnych

- Projekt żeglarstwa osób niepełnosprawnych "Pływajmy Razem 2008"

- Program przeciwdziałania skutkom uzależnień "Zawsze jest  alternatywa", by przeciwdziałać skutkom patologii w środowisku osób niepełnosprawnych

- Program skierowany do osób niepełnosprawnych "Profilaktyka uzależnień poprzez arteterapię"

- Akcję informacyjną i poradniczą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzinW 2009 roku zrealizowaliśmy:

- VI Przegląd "Jasełkowa Radość"

- IV Integracyjny Turniej Koszykówki "Grajmy Razem"

- VII Integracyjny Piknik "Bądźmy Razem"

- IV Integracyjny Turniej Koszykówki Ulicznej

- Projekt żeglarstwa osób niepełnosprawnych "Pływajmy Razem 2009"

- Wyjazdy turystyczne dla osób niepełnosprawnych do Janowa Lubelskiego, Łańcuta i Krasnobrodu

- Program przeciwdziałania skutkom uzależnień "Zawsze jest  alternatywa", by przeciwdziałać skutkom patologii w środowisku osób niepełnosprawnych


- Realizacja badań społecznych na zlecenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatytułowanych "Wsparcie dla rodzin migracyjnych". Projekt realizowany w ramach funduszu FIO

 

W 2010 roku zrealizowaliśmy:

- VII Przegląd "Jasełkowa Radość"

- VIII Integracyjny Piknik "Bądźmy Razem"

- Zbiórkę publiczną na powodzian

- Wyjazdy turystyczne do Warszawy i Janowa Lubelskiego

- Program przeciwdziałania skutkom uzależnień "Zawsze jest  alternatywa", by przeciwdziałać skutkom patologii w środowisku osób niepełnosprawnych

- Projekt żeglarstwa osób niepełnosprawnych "Pływajmy Razem 2010"

- Realizacja badań społecznych na zlecenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatytułowanych "Wsparcie dla rodzin migracyjnych". Projekt realizowany w ramach funduszu FIO


W 2011 roku zrealizowaliśmy:

- VIII Przegląd "Jasełkowa Radość"Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Krótka historia stowarzyszenia

 

 

Nasze stowarzyszenie zostało założone w dniu 10 stycznia 2005 roku, podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w Tarnobrzegu przy ul.Wiślnej 11.

 W zebraniu tym brali udział:

1. Robert Chrząstek

2. Halina Pałka–Dojka

3. Dariusz Dul

4. Cezary Jakubik

5. Adam Zioło

6. Katarzyna Kaczorowska

7. Monika Bołd–Wiatrowska

8. Katarzyna M. Midro

9. Wiesława Stefańska

10. Magdalena Gleń

11. Barbara Godzina

12. Agnieszka Gruszka

13. Wioletta Wojtkowiak – Chrząstek

14. Andrzej Sędyka

15. Paweł RębiszOrganizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 17 lutego 2005 roku i formalnie od tej daty rozpoczęła działalność.Założone stowarzyszenie było inicjatywą pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy WZPS w Tarnobrzegu - z ulicy Wiślnej 11. Członkami stowarzyszenia stali się socjologowie, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci i pedagodzy. Kadra stowarzyszenia jest zatem wysoko kwalifikowana do realizacji swoich celów statutowych.

Zrzeszone razem osoby wyznaczyły sobie cel działania na rzecz osób będących w potrzebie, a szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Terenem działania stowarzyszenia przyjęto obszar całej Polski.

Podczas spotkania założycielskiego wybrany został zarząd, na którego czele stanął Robert Chrząstek, przejmując w swoje ręce ster kierowania całą organizacją, jako prezes zarządu.

Stowarzyszenie postanowiło realizować szereg przedsięwzięć, wspierając swą działalnością środowisko osób niepełnosprawnych, szczególnie z Tarnobrzega i okolic. Działalność ta skupiałaby się na zagadnieniach szerokiej integracji społecznej, kultury, sportu, turystyki , rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących na rzecz  wspomnianego środowiska.

 


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Nasze cele statutowe

 

Poniżej umieszczony jest fragment statutu, który określa cele oraz formy działania Stowarzyszenia.


 


TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY I ROZWOJU


STATUT (fragment)

Rozdział II

Cele i formy działania.

§5Celem Stowarzyszenia jest:


1. Stworzenie warunków do wszechstronnego intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego, fizycznego i kulturalnego rozwoju człowieka.

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów oraz stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw w tym zakresie.

3. Upowszechnianie i umacnianie przywiązania do wartości stanowiących fundament obywatelskich zasad: wolności, prawdy, honoru, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni.

4. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawiając się jego niszczeniu poprzez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla jego rozwoju.

6. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.

7. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich kategorii społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, kobiety oraz inne kategorie społeczne wymagające wsparcia.

8. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży – organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin.

9. Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

11. Zorganizowanie ośrodka rehabilitacji umożliwiając powrót do zdrowia i właściwą rehabilitację osobom potrzebującym.

12. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i turystyki, zdrowego trybu życia i poprzez te działania przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

13. Pozyskanie stałej siedziby Stowarzyszenia, w pełni odpowiadającej potrzebom realizacji celów statutowych oraz wszelkich koniecznych składników materialnych dla zapewnienia właściwych warunków działalności.

14. Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań.

15. Tworzenie warunków do godnego życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.§61. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, rehabilitacja, resocjalizacja, ekologia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, turystyka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny poprzez:

1) Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań  Stowarzyszenia.

2) Wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, inicjowanie programów profilaktycznych.

3) Wypowiadanie się w sprawach osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie programów rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji.

4) Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

5) Reprezentowanie interesów zawodowych i materialnych członków Stowarzyszenia.

6) Prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej.

7) Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami.

8) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

9) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

10) Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.

11) Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.

12) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych.

13) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

14) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.

15) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym, podejmującym działania będące celami Stowarzyszenia.

16) Organizowanie wszelkich form wypoczynku (w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania) dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych celem propagowania sportu, kształtowania zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

17) Podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji, psychologii i pedagogiki członków Stowarzyszenia, na kursach i konferencjach szkoleniowych, celem zwiększenia jakości pomocy świadczonej osobom potrzebującym objętych działalnością statutową Stowarzyszenia.

18) Organizowanie, współdziałanie, reprezentacja i udział w imprezach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.

19) Organizowanie imprez turystycznych, naukowych, rekreacyjnych, kulturalnych, popularnonaukowych i towarzyskich.

20) Tworzenie ośrodka oraz placówek oświatowo-wychowawczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych.

21) Pomoc materialną i prawną dla członków Stowarzyszenia.

22) Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com